رژیم کاهش وزن

معرفی رژیم کاهش وزن

  • مداخلات تفذیه ای بدون ضعف و بی حالی برای مراجع
  • فعالیت های بدنی در حد توان
  • مشاوره روانشناسی
  • تغییر در شیوه و سبک زندگی
  • غذاها و مواد غذایی در دسترس

مدت زمان دوره

۲ هفته

نتیجه مورد نظر

میزان کاهش وزن در هر دوره ۲ تا ۴ کیلوگرم