رژیم تثبیت وزن

معرفی رژیم تثبیت وزن

  • نگه داشتن اصولی وزن بعد از کاهش یا افزایش وزن

مدت زمان دوره

۴ هفته